(CR30) GDE Sub11 — HCM Sub11

(CR43) GDE Sub13 — HCM A Sub13

(CR36) GDE Sub13 — HCM B Sub13